Formularz Zgłoszeniowy
Dla ilu uczestników chcesz kupić bilety?
Jeśli posiadasz kod promocyjny, wpisz go w tym polu
Administratorem danych osobowych jest Fischer Trading Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2/218. Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. Podstawą przetwarzania danych osobowych podanych przy złożeniu zgłoszenia jest realizacja umowy. Dane ze zgłoszenia  mogą być przetwarzane w celu marketingowym Administratora (uzasadniony interes), wobec czego możesz wyrazić sprzeciw. W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane w celu realizacji umowy lub są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych.

Warunki uczestnictwa

Uczestnictwo w Konferencji Nowoczesny Trade Marketing & Retail jest odpłatne.

Ceny biletów:

Pakiet #1 „uczestnictwo stacjonarne”
Hotel Marriott, Warszawa
Uwaga! Ilość biletów ograniczona!

999 zł (1 osoba z firmy)
899 zł/osoba (2 osoby z firmy)
799 zł/osoba (3 i więcej osób z jednej firmy)


Pakiet #2 „uczestnictwo online”

699 zł (1 osoba z firmy)
599 zł/osoba (2 osoby z firmy)
499 zł/osoba (3 i więcej osób z jednej firmy)

Ceny netto.

Świadczenia:

Uczestnictwo w Konferencji
Pakiet konferencyjny (wersja papierowa lub cyfrowa)
Kawa, Lunch (w pakiecie „uczestnictwo stacjonarne”)
Certyfikat uczestnictwa

Czas trwania Konferencji: 10.00 – 15.30

Szczegółowe warunki uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji Nowoczesny Trade Marketing & Retail jest wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego (przycisk „Wyślij”) oraz dokonanie zapłaty za uczestnictwo na rachunek bankowy Organizatora: Fischer Trading Group Spółka z o.o. ul. Bagno 2/218, 00-112 Warszawa Bank Pekao S.A. Nr 46 1240 1037 1111 0010 3040 5926 Tytuł przelewu: „TRADE MARKETING & RETAIL 2021”

2. Zgłaszający upoważnia firmę Fischer Trading Group Spółka z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Nadesłane zgłoszenie jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

3. Zgłaszający oświadcza, że jest umocowany do wysłania formularza i należna kwota zostanie przelana na konto wskazane na stronie internetowej Organizatora w ciągu 7 dni od dnia wysłania zgłoszenia lub otrzymania faktury pro-forma/faktury VAT. Równocześnie oświadcza, że zapoznała się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązuje się do zapłaty całości kwoty wynikającej z niniejszej umowy.

4. Rezygnacja z udziału w Konferencji po dniu 20 września 2021 roku nie powoduje zwolnienia z opłaty. Rezygnację z udziału należy przesyłać droga mailową na adres: rezygnacja@trade-marketing.pl lub listem poleconym na adres Organizatora.

5. Nieobecność Uczestnika na Konferencji (po dokonaniu wpłaty) nie powoduje zwrotu opłaty.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji – bez podania przyczyny, jak również do wprowadzania zmian w programie, formule, miejsca wydarzenia jak również do odwołania  Konferencji. W przypadku odwołania Wydarzenia, wszelkie wniesione wcześniej opłaty zostaną zwrócone Zgłaszającym w terminie 7 dni od daty ogłoszenia.

7. Zgłoszenie udziału w Konferencji jest jednoznaczne w dobrowolnym wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez firmę Fischer Trading Group Sp. z o.o. wizerunku Uczestnika we wszelkich materiałach promujących i dokumentujących przebieg Wydarzenia.