Formularz Zgłoszeniowy
Tutaj wpisz Imię i Nazwisko pozostałych osób w przypadku, gdy wybrałeś bilet wieloosobowy.
Jeśli posiadasz kod promocyjny, wpisz go w tym polu
Administratorem danych osobowych jest Fischer Trading Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2/218. Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. Podstawą przetwarzania danych osobowych podanych przy złożeniu zgłoszenia jest realizacja umowy. Dane ze zgłoszenia  mogą być przetwarzane w celu marketingowym Administratora (uzasadniony interes), wobec czego możesz wyrazić sprzeciw. W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane w celu realizacji umowy lub są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych.

Warunki uczestnictwa

Uczestnictwo w Akademii jest odpłatne. 
Koszty uczestnictwa są uzależnione od liczby zgłoszonych osób.

Bilety konferencyjne

999 zł (Bilet jednoosobowy)
799 zł/osoba (Bilet dwuosobowy)
666 zł/osoba (Bilet dla trzech osób)

Prezentowane ceny są cenami netto, do cen należy doliczyć 23% podatku VAT.

Świadczenia:

 • Uczestnictwo w Konferencji
 • Pakiet konferencyjny
 • Kawa, Lunch
 • Certyfikat

Dla wszystkich gości biorących udział w Akademii Trade Marketingu czekają upominki ufundowane przez firmę ZIBI.

Czas trwania: 9.00 – 17.00

Szczegółowe warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Akademii Trade Marketing jest wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie zapłaty za uczestnictwo na rachunek bankowy Organizatora:
 Fischer Trading Group Spółka z o.o. 
ul. Bagno 2/218, 00-112 Warszawa 
Bank Pekao S.A. Nr 46 1240 1037 1111 0010 3040 5926
 Tytuł przelewu: „AKADEMIA TRADE MARKETING 2019”
 2. Zgłaszający upoważnia firmę Fischer Trading Group Spółka z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Nadesłane zgłoszenie jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Zgłaszający oświadcza, że jest umocowany do wysłania formularza i należna kwota zostanie przelana na konto wskazane na stronie internetowej Organizatora w ciągu 7 dni od dnia wysłania zgłoszenia lub otrzymania faktury pro-forma/faktury VAT. Równocześnie oświadcza, że zapoznała się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązuje się do zapłaty całości kwoty wynikającej z niniejszej umowy.
 4. Rezygnacja z udziału w Akademii po dniu 1 czerwca 2019 roku nie powoduje zwolnienia z opłaty. Rezygnację z udziału należy przesyłać droga mailową na adres: p.panczyk@ftgroup.pl lub listem poleconym na adres Organizatora.
 5. Nieobecność Uczestnika na Akademii (po dokonaniu wpłaty) nie powoduje zwrotu opłaty.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Akademii – bez podania przyczyny, jak również do wprowadzania zmian w programie, zmiany miejsca wydarzenia jak również do odwołania Akademii. W przypadku odwołania Wydarzenia, wszelkie wniesione wcześniej opłaty zostaną zwrócone Zgłaszającym w terminie 7 dni od daty ogłoszenia.
 7. Zgłoszenie udziału w Akademii jest jednoznaczne z dobrowolnym wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez firmę Fischer Trading Group Sp. z o.o. wizerunku Uczestnika we wszelkich materiałach promujących i dokumentujących przebieg Wydarzenia.